Ajuntament i administració »INSTÀNCIA GENERAL

INSTÀNCIA GENERAL
Per a realitzar qualsevol petició dirigida a esta administració local.
S'utilitzarà este model de sol·licitud sempre que no existisca un altre model segons el motiu o matèria a tractar.
En la dita sol·licitud s'exposaran els motius pels quals realitza la seua petició i anirà dirigida al Sr. alcalde president de l'Ajuntament de Rótova.
Descargar Pdf   
Informe/Certificat de Compatibilitat urbanística

Objecte:

Comprovar l'adequació de l'activitat que és pretén instal·lar amb el planejament urbanístic.
 
Documentació:
 
 • Acreditació de la identitat del sol·licitant.
 • Pla georeferenciat on figure la totalitat de la parcel·la ocupada per la instal·lació projectada.
 • Memòria descriptiva de la instal·lació o activitat que continga els seues característiques principals.
 • Necessitat d'ús i aprofitament del sòl.
 • Requeriments de la instal·lació respecte als servicis públics essencials.
 • Model oficial
 
Taxa: 155 €
Descargar Pdf   
Llicència de reserva de la via pública per a l'entrada de vehicles (gual)

Objecte:

Llicències per a obtindre la reserva de via pública per a l'entrada i eixida de vehicles a través de les voreres.
 
Documentació:

 • Instància, per mitjà de l'imprés reglamentari. 
 • En el cas de persones minusvàlides, s'haurà d'acompanyar del Certificat de minusvalidesa i Certificat de mobilitat reduïda, expedits per la Generalitat Valenciana i documentació del vehicle.
 • Justificant bancari d'haver ingressat la taxa.
 
 
Resolució:

 • Concedida la llicència i notificada, hauran de passar per les dependències municipals a arreplegar la corresponent placa, amb la documentació següent:
 • Fotografia exterior de la finca o local que acredite el condicionament de la borera conforme les prescripcions del tècnic municipal.

Liquidació:

 • Metres lineals de la porta d'entrada o accés i any i multiplicar per 11 euros (Prorratejada per semestres).

Preu de la Placa: 5€.
Descargar Pdf   
Padró municipal d'habitants

Objecte:


Inscripció en el Padró Municipal d'Habitants procedent d'un altre municipi d'Espanya o de l'estranger.
 
Documentació:

 • Sol·licitud d'alta en el padró degudament omplida i firmada per tots els majors d'edat inclossos.
 • Document que acredite la identitat de les persones inscrites (D.N.I., targeta d'estranger, permís de residència, passaport. En el cas de nacionals dels Estats membres de la Unió Europea, targeta d'identitat vigent.
 • En cas de menors, és necessari còpia del Llibre de Familia.
 • Document que acredite l'ocupació legítima de la vivenda (escriptura o contracte de lloguer).
 • Si cap dels sol·licitants posseïx algun dels títols anteriorment esmentats de la nova vivenda, serà necessari que el propietari de la vivenda ho acredite per mitjà dels documents indicats abans i ferma l'autorització per a l'empadronament (imprés que serà facilitat en l'ajuntament), adjuntant fotocòpia del seu D.N.I.
 • En el cas de la inscripció de menors en el domicili de tan sols un dels progenitors, s'haurà d'aportar conformitat de l'altre progenitor.
 • La inscripció d'estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent haurà de ser objecte de renovació periòdica cada 2 anys.
 • L'ajuntament té potestat per a declarar la caducitat d'inscripcions que hagen de ser objecte de renovació periòdica, sempre que l'interessat no haguera procedit a tal renovació. En este cas, la caducitat podrà declarar-se sense necessitat d'audiència de l'interessat (publicació en BOP). 
Descargar Pdf   
Sol·licitud de Certificats o Volants

Objecte:

 • Per a la sol·licitud de Certificat o Volant s'haurà de presentar: DNI de l'interessat, targeta d'estranger, permís de residència, passaport, o targeta d'identitat vigent si són nacionals d'Estats membres de la Unió Europea (si és sol·licitat per una altra persona que no siga l'interessat: fotocòpia del document d'identitat presentat i autorització de l'interessat), tant per a certificats com per a volants. 
 • Per als menors no emancipats, és necessari el DNI, targeta d'estranger, permís de residència, passaport, o targeta d'identitat vigent si són nacionals d'estats membres de la Unió Europea, dels seus pares o representants legals. 
 • Per al certificat d'una persona morta s'aportarà el DNI, targeta d'estranger, permís de residència, passaport o targeta d'identitat vigent si són nacionals d'estats membres de la Unió Europea, i el Certificat de Defunció o el Llibre de Família. El certificat d'una persona morta pot sol·licitar-ho qualsevol persona que acredite un interés legítim (descendents, cònjuge, ascendents o persones autoritzades per estos últims). 
 • Els Certificats o Volants d'Empadronament es podran sol·licitar en el Negociat d'Estadística o en qualsevol de les oficines municipals. 

Certificats: 

 • És el document que té caràcter de document públic i fefaent a efectes administratius, en relació amb la residència i el domicili habitual en el municipi. 
 • S'exigix en els casos en què el document haja de produir efectes davant d'organismes judicials, militars o autoritats estrangeres, en tràmits davant del Registre Civil, matrimonis, nacionalitat, canvis de nom i/o cognoms i adopcions, declaracions d'hereus, Direcció de Duanes, etc.

Volants:

 • Document de caràcter informatiu en relació amb la residència i el domicili habitual en el municipi. 
 • És vàlid per a tramitació del DNI, passaport, matriculació de vehicles, escoles esportives municipals, ajudes de Servicis Socials, sol·licitud de prestació per desocupació, etc. En els que no s'exigisca expressament el certificat.
Llicencia d'obra menor

Objecte:

En general, obres de nova construcció o de reforma estructural i les de derrocament (art. 191.1 LUV).

Documentació:

 • Acreditació de la identitat del sol·licitant (DNI, escriptura constitució de la persona jurídica i poder de representació.
 • Projecte bàsic visat pel Col·legi Oficial corresponent.
 • Projecte d'execució visat pel Col·legi Oficial corresponent amb el seu corresponent Estudi de Seguretat i Salut i d'Infraestructura de Telecomunicacions, que haurà de presentar-los abans de l'inici de les obres. Si en ell s'alteren les condicions de la llicència requerirà llicència complementària.
 • Full d'Estadística d'Edificació.
 • Nomenament director facultatiu de les obres.
 • Justificant abonament taxa per tramitació d'expedient de llicència d'obres (veure ordenança).
 • Referència cadastral.
 • Resta de documentació del 486.6 (ROGTU). En particular, en cas de ser necessària la utilització d'una grua, pla de la seua ubicació i còpia de la pòlissa del segur (cobertura mínima 300.000 €.

Taxa: 100 € + 4% pressupost obra.
Descargar Pdf   
Llicència d'obra major

Objecte:

En general, obres de nova construcció o de reforma estructural i les de derrocament (art. 191.1 LUV).

Documentació:
 
 • Acreditació de la identitat del sol·licitant (DNI, escriptura constitució de la persona jurídica i poder de representació.
 • Projecte bàsic visat pel Col·legi Oficial corresponent.
 • Projecte d'execució visat pel Col·legi Oficial corresponent amb el seu corresponent Estudi de Seguretat i Salut i d'Infraestructura de Telecomunicacions, que haurà de presentar-los abans de l'inici de les obres. Si en ell s'alteren les condicions de la llicència requerirà llicència complementària.
 • Full d'Estadística d'Edificació.
 • Nomenament director facultatiu de les obres.
 • Justificant abonament taxa per tramitació d'expedient de llicència d'obres (veure ordenança).
 • Referència cadastral.
 • Resta de documentació del 486.6 (ROGTU). En particular, en cas de ser necessària la utilització d'una grua, pla de la seua ubicació i còpia de la pòlissa del segur (cobertura mínima 300.000 €.
 
Taxa: 100 € + 4% pressupost obra.
Descargar Pdf   
Comunicació ambiental

Objecte:

Instal·lació d'activitats no sotmeses a autorització ambiental integrada ni a llicència ambiental.

Documentació:

 • Acreditació de la identitat del sol·licitant.
 • Autorització o informes favorables exigibles amb caràcter previ a la llicència.
 • Memòria tècnica en que es descriga la instal·lació i l'activitat.
 • Certificat de compatibilitat urbanística.
 • Certificació tècnica acreditativa que les instal·lacions i l'activitat complixen tots els requisits ambientals exigibles i la resta de requisits preceptius.
 • Còpia de la sol·licitud de la llicència urbanística de les obres necessàries per al funcionament de l'activitat.
 • Justificant abonament taxa per tramitació expedient de comunicació ambiental.

Taxa: 400 €
Descargar Pdf   
Llicència ambiental

Objecte:

Construcció, muntatge, explotació, trasllat o modificació substancial d'instal·lacions en què s'exercisquen activitats, de titularitat pública o privada, no sotmeses a autorització ambiental integrada i que figuren en la relació d'activitats que s'aprovarà reglamentariament.

Documentació:

 • Acreditació de la identitat del sol·licitant.
 • Autorització o informes favorables exigibles amb caràcter previ a la llicència.
 • Documentació subscrita per tècnic competent i visada pel seu col·legi professional i, en els supòsits establits per l'ajuntament, verificada per una entitat col·laboradora acreditada per al control integrat de la contaminació, per triplicat, comprensiva de: projecte bàsic de la instal·lació o projecte de l'activitat, ajustat a les prescripcions de la Instrucció 2/1983 per a la redacció de projectes tècnics aprovada per l'Orde de la Conselleria de Governació de 7 de juliol de 1983, que incloga suficient informació sobre la descripció detallada de l'activitat i les fonts de les emissions a l'atmosfera, a l'aigua i al sòl, els sistemes correctors i les mesures de prevenció i, quan això no siga possible, de reducció de les dites emissions, així com els aspectes de competència municipal relatius a sorolls, vibracions, calor, olors i abocaments al sistema de sanejament o clavegueram municipal i, si és el cas, els relatius a incendis, seguretat i sanitaris.
 • Valoració econòmica de les instal·lacions.
 • Estudi d'impacte ambiental quan el projecte estiga sotmés a avaluació d'impacte ambiental d'acord amb la normativa vigent, o còpia del pronunciament recaigut en un procediment anterior.
 • Documentació necessària per a l'emissió de l'informe de l'article 11 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià.
 • Estudi acústic, conforme a l'article 36 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció contra la Contaminació Acústica.
 • Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar la seua comprensió als efectes del tràmit d'informació pública.
 • Programes de manteniment exigits per a les instal·lacions industrials incloses en l'article 2 del Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel que s'establixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, o norma que ho substituïsca.
 • Documentació corresponent per a instal·lacions subjectes al Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel que s'establixen mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguen substàncies perilloses.
 • En els supòsits de modificació substancial d'una instal·lació o activitat que ja compte amb llicència ambiental, referència específicament a les parts i als aspectes afectats per la dita modificació.
 • Còpia de la sol·licitud de la llicència urbanística de les obres necessàries per al funcionament de l'activitat.Certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic o, si és el cas, indicació de la data en què va sol·licitar el mateix.
 • Document comprensiu de les dades que, a juí del sol·licitant, gaudisquen de confidencialitat d'acord amb les disposicions vigents, indicant la norma amb rang de llei que empara la dita confidencialitat.
 • Justificant abonament taxa per tramitació expedient de llicència ambiental.

Taxa: 600 €

Sol.licitud  llicència ambiental (1-3)
Descargar Pdf   


Sol.licitud  llicència ambiental (2-3)

Descargar Pdf   


Sol.licitud  llicència ambiental (3-3)

Descargar Pdf   
Llicència de primera ocupació

Objecte:

Comprovar l'aptitud de l'obra per a l'ús a què es destina i l'adequació de l'obra executada al projecte per al que va ser atorgada la llicència d'edificació.

Documentació:

 • Acreditació de la identitat del sol·licitant.
 • Justificant abonament taxa per expedició de la llicència d'ocupació.
 • Còpia de llicència municipal d'edificació.
 • Acta de recepció de l'obra juntament amb la certificació final de l'obra expedida per la direcció facultativa i visada pel respectiu col·legi professional.
 • Certificat emés per facultatiu competent en què s'acredite que l'edifici s'ajusta a les condicions exigibles per a l'ús a què es destina.
 • Certificació acreditativa de l'aïllament acústic, segons la Llei 37/2003 de 17 de novembre, del soroll.
 • Certificació final de les obres d'instal·lació d'infraestructures comunes de telecomunicacions, degudament segellades per la Direcció Provincial d'Inspecció de Telecomunicacions.
 • Certificat emés per facultatiu competent en què s'acredite que l'edifici s'ajusta a les condicions exigibles per a l'ús a què es destina, o bé, certificat de les companyies i entitats subministradores acreditatiu d'haver abonat els drets de les connexions generals, per la qual cosa els dits servicis estan en disposició de ser contractats.
 • Còpia de l'escriptura de declaració d'obra nova i, si és el cas, divisió horitzontal.
 • Còpia de la declaració d'alta als efectes de l'IBI de naturalesa urbana.

Taxa: 400€
Descargar Pdf   
Llicència de segona ocupació

Objecte:

Comprovar l'adequació de l'edificació preexistent a la normativa d'aplicació, en funció de l'ús i característiques de l'edifici.

Documentació:

 • Acreditació de la identitat del sol·licitant.
 • Justificant abonament taxa per expedició de la llicència d'ocupació.
 • Document acreditatiu de la propietat o ocupació de la vivenda.
 • Còpia de la llicència de primera o anterior llicència d'ocupació.
 • Certificat emés per facultatiu competent en què s'acredite que l'edifici s'ajusta a les condicions que van suportar l'atorgament de la primera o anterior llicència d'ocupació.
 • Certificat emés per facultatiu competent en què s'acredite que l'edifici s'ajusta a les condicions exigibles per a l'ús a què es destina.
 • Còpia del Llibre de l'Edifici.
 • Còpia de l'últim rebut de l'IBI de naturalesa urbana.

Taxa: 200 €
Descargar Pdf   
Tràmits administratius

Objecte:

Comprovar l'adequació de l'activitat que és pretén instal·lar amb el planejament urbanístic.

Documentació:

 • Acreditació de la identitat del sol·licitant.
 • Pla georeferenciat on figure la totalitat de la parcel·la ocupada per la instal·lació projectada.
 • Memòria descriptiva de la instal·lació o activitat que continga els seues característiques principals.
 • Necessitat d'ús i aprofitament del sòl.
 • Requeriments de la instal·lació respecte als servicis públics essencials.Model oficial

Taxa: 155 €
Descargar Pdf