Ajuntament i administració »RESULTAT PROCÉS DE SELECCIÓ PEÓ AGRÍCOLA

RESULTAT PROCÉS DE SELECCIÓ PEÓ AGRÍCOLA

Ja està disponible el llistat (al PDF adjunt) del Procés de Selecció per a Peó Agrícola per este estiu a Ròtova, els interessats poden passar per l'ajuntament per informar-se o reclamar, en el seu cas.

Descargar Pdf   
La Dipu Te Beca

DIPU TE BECA

Ja estan disponibles les bases i la sol·licitut per a inscriure's al programa LA DIPU TE BECA. Fins al 16 de Juny hi ha temps per a presentar la documentació a l'ajuntament de Ròtova. Tota la informació al document adjunt en aquesta publicació.

Descargar Pdf   
SERVEIS SOCIALS

AJUDES AL LLOGUER A PERSONES EN SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA SOCIAL.

Ja es poden sol·licitar les ajudes per al lloguer a persones en situació d'emergència social.

Termini de presentació de sol·licituds

DEL 5 DE SETEMBRE AL 31 D'OCTUBRE

Lloc de presentació de sol·licituds

AL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS DE L'AJUNTAMENT

CENTRE DE SALUT

DIVENDRES DE MATÍ

BENESTAR SOCIAL

NO ESTÉS SOLO EN NAVIDAD

La Regidoria de Benestar Social de Ròtova Informa del Programa  "No estés solo en Navidad"

Termini de sol·licitud fins el 4 de Novembre.

Més Informació al pdf.

Descargar Pdf   
SERVEI DE WHATSAPP

SERVEI WHATSAPP

L'ajuntament de Ròtova posa en marxa un nou servei de "Bandos" per al veïnat. Si estàs interesat en rebre informació de primera mà, descarrega el formulari d'inscripció i porta-lo a l'Ajuntament. Passaràs a formar part d'un grup de Whatsapp on t'informarem dels "Bandos" municipals.

Cal recordar que els "Bandos" tradicionals realitzats per l'Agutzil continuaran fent-se.

Descargar Pdf   
Benestar Social Bo Respir

Ja es pot demanar el Bono-Respir.

El Termini serà fins el 23 de febrer.

Descargar Pdf   
Benestar Social

Obert el termini per la Sol·licitud d'ajudes per la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors de 60 anys amb dificultat de movilitat.

Descargar Pdf   
Convocatòria Ple Extraordinari Maig 2016

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI

 

           En exercici de les facultats previstes en l'article 21 de la Llei 7/85 i article 80 del Reial Decret 2568/86 que aprova el Reglament d'Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, HE RESOLT convocar Sessió Extraordinària de l’Ajuntament Ple per al proper dimarts 31 DE MAIG DE 2016, a les 20:15 hores, que tindrà lloc en el Saló de Sessions d'este Ajuntament, i amb el següent

ORDE DEL DIA:

1.-Sorteig de membres de les meses electorals per a les eleccions generals.

2.-Expedient  contractació  chiringuito Poliesportiu Municipal.

Exposició cens electoral

Del 9 de maig fins el 16 de maig es podran consultar el cens electoral en les dependències municipals, en horari d'oficina.

Campaña Ceratitis 2016

CAMPAÑA CERATITIS 2016

La Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio climático y Desarrollo Rural, facilitará a los agricultores trampas con Deltametrina para el trampeo masivo de frutales de hueso e higueras en plantación regular cuya recolección se inicie a partir del 15 de mayo, kaki, uva de mesa y variedades extratempranas de cítricos

(Marisol, Clausellina, Clemenrubi  Basol, Okitsu, Oronules, Arrufatina, Hasimoto, Beatriz, Loretina, Clemenpos, Esbal, Oroval  Satsuma  Owari, Clemennapo, Mioro, Pri 23, Iwasaki  Y Primosole) tanto para cultivos ecológicos como para convencionales.

La Conselleria subvencionara el 50% de las trampas:  Dosis recomendada-4mosqueros/Hg

                                                                                   Dosis subvencionada-2 mosqueros/Hg

Deberá aportarse factura o albarán de compra (reciente) de cualquier método de lucha de trampeo masivo inscrito en el registro de productos fitosanitarios del MARAGMA

La gente interesada deberá de aportar los datos siguientes al Ayuntamiento de Rótova, solo hasta el 26 DE MAYO 2016:

- Apellidos y nombre del agricultor

- DNI

- Nº de polígono y parcela (solo parcelas del término municipal de Rótova)

- Superficie

- Edad de plantación

-Especie

-Variedad

Descargar Pdf   
PLA RENHATA 2017

Descarrega't el PDF de la sol·licitut per a demanar ajudes per a reformes a casa. Fins un 35 % de les despesses amb un màxim de 4.200 €.

Descargar Pdf   
PROGRAMA DE FORMACIÓ

CURSOS DE FORMACIÓ GRATUITS. 

 

Descargar Pdf   
AVALEM JOVES

Si tens menys de 30 anys, i no tens treball i/o has acabat d'estudiar, pots inscriure't a les oficines del SERVEF, a la Garantía Juvenil, un programa per millorar l'ocupabilitat dels joves i que convoca subvencions per contractar entre d'altres mesures.

Més informació:

http://www.servef.gva.es/avalem-joves

Convocatòria Ple Ordinari 25 d'abril

L'Ajuntament Ple, segons Resolució 72/16 de convocatòria de l'Alcaldia-Presidència de data  20 d´abril de 2016, celebrarà Sessió Ordinària el proper dilluns  25 d´abril de 2016, a les 20:15 hores, que tindrà lloc en el Saló de Sessions d'este Ajuntament, amb el següent ORDE DEL DIA:

  1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR.
  2. PROPOSTA CONTRACTACIÓ PRESTACIÓ SERVEIS ARREPLEGADA GOSSOS.
  3. DONAR COMPTE  APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST GENERAL 2015.
  4. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/2016 CREDIT EXTRAORDINARI.
  5. PROPOSTA  AMORTITZACIÓ  PARCIAL PRÈSTE PPP
  6. MOCIÓ SOBRE EL RESCAT DE LA CONCESSIÓ DE L´AP-7
  7. PROPOSTA  CONSORCI   PLA  DE RESIDUS V5, INSTALACIONS PLANTES.
  8. APROVACIÓ PLA DE CREMES
  9. FISCALITZACIÓ D’ÒRGANS DE GOVERN.

9.1. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA DES DEL DARRER PLE.

9.2. PRECS I PREGUNTES.

 

Bon Nadal i feliç 2016

L'Ajuntament de Ròtova, la Corporació i el personal municipal vos desitgen el millor en estos dies de festa i molta sort, salut i treball al 2016.

Bon nadal a tots!

Bases Fira Agroalimentària

Posem a la vostra disposició les bases per a participar a la Fira Agroalimentària al Porrat de Sant Macià de Ròtova.

Descargar Pdf   
EDICTE SOBRE INFORMACIÓ PÚBLICA DELS PADRONS FISCALS PER A L'EXERCICI 2016

Aprovats per Resolució de Alcaldia de 12 de gener de 2016, els padrons fiscals del impost de Vehicles de Tracció Mecánica, Tasa per Prestació del Servici de Recollida de Fem i Tasa per Vados.

Descargar Pdf   
PROCÉS DE CREACIÓ DE BORSA DE TREBALL DE TASOC's

De conformitat amb el decret d'alcaldia 233 i 234/2015, s'han aprovat les bases reguladores que regiran al procés per a la creació d'una borsa de treball de tècnics d'animació sociocultural per al servei de cultura, joventut i turisme de l'Ajuntament de Ròtova.

El termini per a la presentació de sol·licitud serà de 10 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci a la web i al tauler d'anuncis municipals.

Ròtova, 2 de desembre de 2015.

 

Descargar Pdf   
Decret d'admesos i exclosos i data proves Borsa de treball de TASOC's

De conformitat amb les bases de la convocatòria, finalitzat el termini de presentació d'instàncies, s'ha procedit a la publicació del decret d'admesos i exclosos al procés de selecció de borsa de treball de TASOC's, data de les proves i constitució de l'òrgan tècnic de selecció al tauler d'anuncis municipal. 

Descargar Pdf   
APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANÇA FISCAL TASA PISTES DE PADEL

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2015 acordó la aprobación provisional de la ordenación e imposición de las siguientes ordenanzas fiscales: ordenanza fiscal reguladora del servicio de retirada de vehículos de la vía pública y la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización de las pistas de pádel. En el mismo pleno se acordó la modificación de la ordenanza reguladora de tráfico.

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido dela Ley Reguladorade las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial dela Provinciade Valencia para que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

 

Caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobadas.

 

 

Rótova, 2 de diciembre de 2015. El alcalde, Antonio García Serra.

INFO AJUDES XARXALLIBRES CURS 2015/2016

INFO FAMÍLIES PROGRAMA SUBVENCIÓ XARXALLIBRES CURS 2015/2016


Segons l'informació facilitada per la Consellería d'Educació i que es pot consultar a la seua web, informem a les families de l'alumnat beneficiari al municipi de Ròtova, que l'Ajuntament ha iniciat l'arreplegada de les sol·licituds d'ajuda a partir de l'1 de desembre de 2015, sense que s'estableixca data llímit per a la presentació.

La documentació a presentar es de forma telemàtica o bé en paper.

Després d'omplir el formulari ha de presentar-se per registre d'entrada el justificant, en el cas de la tramitació per internet, o el formulari en el cas d'haver omplert la instància, junt la factura i fotocòpia del número de compte on es vullga que s'ingressen els diners.

Descargar Pdf   
Tallers d'artesania floral per a adults

Els dies 2 i 9 de desembre es realitzaran dos tallers d'artesania floral per a adults, a les 17'00h al Centre polivalent. 2 € per persona i taller. 

Consulteu la info al PDF adjunt.

Descargar Pdf   
Acte contra la Violència de Gènere

Dimecres 25 de novembre, en commemoració del Dia Internacional per l'eradicació de la violència cap a les Dones, membres de la Corporació Municipal i veins del poble, van mostrar la seua comdemna i rebuig amb una acte a la Plaça Major, que va consistir en una concentració i minut de silenci en record de les dones i xiquets assassinats per la violència masclista i lectura de manifest.

Convocatòria Ple Ordinari 30 de novembre

L'Ajuntament Ple, segons Resolució 224 de convocatòria de l'Alcaldia-Presidència de data 25 de novembre de 2015, celebrarà Sessió ordinària el proper dilluns 30 de novembre de 2015, a les 20:15 hores, amb el següent ORDE DEL DIA:

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.
2. APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER (IFS)
3. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA SERVICI RETIRADA I CUSTÒDIA VEHICLES VIA PÚBLICA.
4. MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DELTRÀNSIT.
5. DELEGACIÓ COMPETÈNCIA POTESTAD SANCIONADORA A TRÀFIC.
6. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DEL SERVICI D’UTILITZACIÓ DE LES PISTES DE PÀDEL.
7. ADHESIÓ MANCOMUNITAT RUTA DELS PORRATS.
8. DECLARACIÓ MUNICIPI AMIC DELS ANIMALS.
9. DONAR COMPTE PMP 3ER. TRIMESTRE.
10. FISCALITZACIÓ D’ÒRGANS DE GOVERN.
10.1. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA DES DEL DARRER PLE.
10.2. PRECS I PREGUNTES.

L'Ajuntament proposarà la declaració de MUNICIPI AMIC DELS ANIMALS al Ple

PROPOSTA DECLARACIÓ DEL MUNICIPI DE RÒTOVA LLIURE DE MALTRACTAMENT I AMIC DELS ANIMALS.

 L’equip de govern de Ròtova portarà el proper dilluns 30 de novembre, una proposta d’acord al ple de la Corporació per a la declaració del municipi com amic del animals i lliure del maltractament.

L'Ajuntament de Ròtova és conscient i compartix la sensibilitat existent en el municipi a favor de la protecció dels animals i la defensa dels seus drets, així com la promoció de l'educació pel respecte i la convivència entre animals i persones.

Com a societat moderna, culta i sensible que és, la societat rotovina incorpora als seus objectius bàsics i prioritaris el reconeixement i defensa dels drets dels animals, de manera que es promoga la responsabilitat en la tinença, adopció i/o acollida, així com en l'atenció dels animals que assegure un tracte digne i una qualitat de vida.

Tots hem de sumar esforços i energies i treballar conjuntament pel benestar i la defensa dels drets dels animals, no sols pels beneficis que podem proporcionar-los sinó pel bon exemple que d'esta acció puga desprendre's de cara, sobretot, als xiquets i a les generacions futures, per a una convivència harmònica i responsable a favor de la conservació de l'entorn i de la biodiversitat.

En l'ordenança municipal reguladora de les normes bàsiques per a la convivència ciutadana i govern del municipi, amb la finalitat de facilitar i fomentar la convivència ciutadana entre les persones físiques residents en el municipi i dotar a l'Ajuntament d'un instrument que li permeta sancionar les conductes inadequades i perjudicials a la mateixa, apareix reflectida amb caràcter general la prohibició de “fer patir els animals de companyia o provocar-los qualsevol tipus de dolor o situació que atempte enfront dels seus drets.”

Més enllà del maltractament, condemnat i sancionat segons l'ordenança municipal, entenem que l'abandó d'animals ha de ser també perseguit i denunciat, establint les mesures legals oportunes per a iniciar expedient sancionador a qui comenten estos actes.

De forma complementària, ha d'articular-se la forma de resoldre la situació dels animals que, abandonats o extraviats, són interceptats per la Policia Municipal en el terme municipal de Ròtova i després dels oportuns esbrinaments, no s'obtenen dades d'origen o propietari. La proposta d’acord inclou la subscripció d’un conveni entre l’Ajuntament i una Associació protectora d’animals, que puga garantir la custòdia d’animals abandonats al municipi i fer campanya a favor de l’adopció i en cap cas del sacrifici.

La proposta municipal no fa menció expressa a la tauromàquia per no existir al municipi tradició d’actes festius d’esta tipologia, però com a forma de maltractament, quedaria inclosa a la restricció d’actes prohibits dins l’acord; es tracta d’abordar la problemàtica real del poble i la sensibilitat comuna de la ciutadania cap a este tema, cada vegada més conscienciada i demandant de mesures de protecció, control i salvaguarda dels drets dels animals, a més de la condemna i sanció de conductes agressives i abandonament.