Ajuntament i administració »Pago global a proveedors trimestral

Pago global a proveedors trimestral

Periode mitjà de pagament global a proveïdors trimestral.

Ròtova dins de la mitja a l'hora de pagar a proveïdors. 

Descargar Pdf   
Resolució Alcaldia Aprovació Liquidació 2015
Descargar Pdf   
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
Descargar Pdf   
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015
Descargar Pdf   
III. RESULTADO PRESUPUESTARIO
Descargar Pdf   
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 GASTOS DE PERSONAL
Descargar Pdf   
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO 2015
Descargar Pdf   
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA2015 . IMPUESTOS DIRECTOS
Descargar Pdf   
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA 2015
Descargar Pdf   
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA 2015
Descargar Pdf   
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO 2015
Descargar Pdf   
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA 2015
Descargar Pdf   
Estat de Remanente de Tesorería 2015

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

ejercicio 2015                            

CUENTAS

COMPONENTES

IMPORTES AÑO

57,556

1.Fondos líquidos

 

485.276,25

 

2. Derechos pendientes de cobro

 

2.425.838,66

430

+ del Presupuesto corriente

213.672,86

 

431

+ de Presupuestos cerrados

2.207.293,28

 

257,258,270,275,440,442,

449,456,470,471,472,537,

538,550,565,566

            + de Operaciones no presupuestarias

4.872,52

 

 

 

 

3.Obligaciones pendientes de pago

 

205.302,89

400

+ del Presupuesto corriente

34.792,79

 

401

+ de Presupuestos cerrados

83.334,42

 

165,166,180,185,410,414,

419,453,456,475,476,477,

502,515,516,521,550,560,561

                            + de Operaciones no presupuestarias

87.175,68

 

 

 

 

4. Partidas pendientes de aplicación

 

23.671,94

554,559

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

24.135,97

 

555,5581,5585

+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

47.807,91

 

 

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

 

2.729.483,96

2961,2962,2981,2982,4900

4901,4902,4903,5961,5962

5981,5982

II. Saldos de dudoso cobro

 

1.858.925,44

 

 

 

III. Exceso de financiación afectada

41.596,90

 

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)

 

828.961,62

Lineas Fundamentales de los Presupuestos

Lineas Fundamentales de los Presupuestos 2017.

Descargar Pdf   
Pago global a proveedors trimestral

Pagament Trimestral a Proveïdors

Descargar Pdf   
Edicte d'aprovació inicial

Edicte on s'aprova el pressupost general per al 2017

Descargar Pdf   
Periodo Medio de Pago a Proveedores Primer Trimestre 2016
Descargar Pdf   
Anunci 1-2017- Licencia Ambiental
Descargar Pdf   
EXPEDIENTS TRAMITATS AMB EL MINISTERI
 • Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

L'Ajuntament de Ròtova ha tramitat la sol·licitud de la subvenció que convoca anualment el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, destinada a pal·liar la desocupació agrícola eventual, mitjançant projectes amb la finalitat de garantir els treballadors un complement de renda.

L'Ajuntament de Ròtova ha presentat dos projectes, cadascú per import de 10.420'96 €, destinats a sufragar els costos salarials del personal a contractar; cada projecte, contempla la contractació de huit treballadors.

Procediment: Conforme estableixen les bases que regulen esta convocatòria, l'Ajuntament, en el moment que reba la resolució que confirme l'adjudicació de l'ajuda, haurà de demanar al SERVEF llistat de persones desocupades que complixquen amb els requisits que marca la subvenció, respecte a inscripció al SERVEF i acreditació de contractes al sector agropecuario (o cuponets). A eixes persones se'ls convocarà a un procès de selecció al qual participen a més del presonal de l'Ajuntament, els representants sindicals de la comarca, per a baremar tota la documentació aportada (renda, persones al seu càrrec, antiguitat al SERVEF, etc...). Del resultat d'eixa baremació, s'adjudicarà una puntuació, contractant-se els huit treballadors que obtinguen la puntuació més alta per al primer dels projectes (mes de juliol). La resta de persones que queden excloses a esta primera selecció quedaran a l'espera del contracte per al segon projecte (8 traballadors-mes d'agost).

Queda expresament prohibit per part de la subvenció la possibilitat d'optar als dos contractes per part del mateix treballador, encara que no es cobreixquen les necessitats de contractació per a algun dels dos projectes.

EXPEDIENTS DE SUBVENCIONS TRAMITADES AMB LA GENERALITAT VALENCIANA

 

 • Conselleria de Governació i Justícia:

El 7 de març finalitzava el termini de presentació de sol·licituds per a la realització d’actuacions de voluntariat ambiental en prevenció d’incendis forestals. El projecte presentat contempla actuacions del 13/07 al 28/08, amb una previsió de participants de 30 voluntaris, i unes despeses totals de 8.730€. Ara toca esperar la reducció de concessió per part de la Conselleria i l’adaptació del projecte a la quantia que s’adjudique, si escau. Una vegada rebuda la notificació de la resolució s’iniciarà el tràmit necessari per a la posada en marxa del projecte, amb la consegüent publicitat i procediment oportú. 

 • Conselleria d’Economia, Industria, Turisme i Ocupació:

El 3 de març finalitzava el termini de presentació d’ajudes convocades a ents locals en matèria de comerç i artesania. L’ajuntament de Ròtova va presentar una memòria d’actuacions basada en la Fira Agroalimentària i Artesanal organitzada amb motiu del Porrat de Sant Macià. Dins les despeses subvencionables es van incloure els gastos de cabines sanitàries muntatge de carpes i pancartes, instal·lació elèctrica entre altres, en una quantia que ascendia a 3.999’70€, dels quals només 3.305’51€ son subvencionables, ja que l’IVA queda inclòs.

 • Agència Valenciana de Turisme:

L’AVT va convocar a principis d’any les ajudes per a l’impuls de la imatge dels destins turístics . Ròtova com sabeu està declarat municipi turístic per la festa del Porrat, així que es va considerar presentar una sol·licitud fomentada en un projecte basat en la capacitat promocional del municipi gràcies al Porrat. Les actuacions empleades al projecte es basaven en la realització de companyes promocionals als mitjans de comunicació comarcals, per una quantia de 4.000€. Actualment estan a l’espera de rebre resolució de concessió. 

[26/01/2015: L'Ajuntament de Ròtova ha sol·licitat l'ajuda convocada per l'Agència Valenciana de Turisme per a l'exercici 2015, corresponent a l'impuls dels municipis turístics. Com sabeu, Ròtova està declarada municipi turístic des de l'any 2001, i el Porrat de Sant Macià festa d'interés turístic Local de la comunitat Valenciana des de l'any 2008. Tot això, sumat a les accions de promoció turística del municipi desenrotllades en els últims 10 anys com la realització del Pla Director de Turisme, ha possibilitat que el municipi haja posat en valor el seu potencial de recursos dirigit a l'atracció de visitants i turistes, com a element dinamitzador de l'economia local. L'objectiude la tramitació d'estes ajudes, que subvenciona la promoció del municipi com a destinació turística és incrementar la publicitat a través de la divulgació dels nostres esdeveniments i recursos turístics més destacats, com el Porrat de Sant Macià. El projecte presentat ascendix a una quantia de 4.000 €.]

EXPEDIENTS D'OBRES EN TRAMITACIÓ 2014/2015

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

- PAP 2014/2015: "RESTAURACIÓN CUBIERTA PALAU CONDES DE RÒTOVA" 50.000 €. ADJUDICATARI JUAN FLUIXÀ.

- PPOS 2014/2015: “FINALIZACIÓN DE LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO JUNTO A LA ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL” 40.725 €. ADJUDICATARI OBRESA.

- PPOS 2014/2015: "ADJUDICACIÓN OBRA INSTALACIÓN ELECTRICA Y FALSO TECHO EN EDIFICACIÓN DESTINADA A ADL, CENTRO DE NEGOCIOS Y FORMACIÓN.  34.725 € ADJUDICATARI PAVASAL, S.A.

- PPOS 2015/2015: "ADQUISICIÓN DE SOLAR PARA AMPLIACIÓN DE PARKING Y ZONA DEPORTIVA" 6.000 €.

- CONVENI OBRES PÁDEL: " CONSTRUCCIÓN DOS PISTAS DE PÁDEL, VESTUARIOS Y SERVICIOS DE COMIDA Y BEBIDA PARA EL ÁREA DEPORTIVA CON SUS CORRESPONDIENTES EQUIPAMIENTOS (CONVENIO DIPUTACIÓN DE VALENCIA)" 120.000 €. ADJUDICATARI PAVASAL, S.A.

 - OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO O MEJORA Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES MUSICALES PARA EL EJERCICIO 2014: "ACONDICIONAMIENTO DE UN ARCHIVO Y ALMACEN PARA LA ESCUELA DE MÚSICA DE ROTOVA". PROJECTE 120.000 €.
 
- OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO O MEJORA Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES MUSICALES PARA EL EJERCICIO 2013: "CLIMATIZACIÓN AULA DE MUSICA Y ENSAYOS DE ROTOVA". PROJECTE 25.000 €.
 
- AYUDAS RESTAURAURACIÓN PATRIMONIO INMUEBLE 2014: "DEMOLICIÓN DE LA CUBIERTA Y ACONDICIONAMIENTO DEL PATIO DE ARMAS DEL PALACIO DE LOS CONDES DE RÓTOVA". PROJECTE 120.000 €
 
- PLAN DE CAMINOS RURALES Y CALLES 2014/2015: "REASFALTADO C/ JAIME I". 30.000€ Ejecución directa por la Diputación de Valencia.
 
GENERALITAT VALENCIANA

- PLAN INVERSIÓN PRODUCTIVA: "COSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN DESTINADA A AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL, CENTRO DE NEGOCIOS Y CENTRO DE FORMACIÓN, 2ª FASE". 217.799'17 €. ADJUDICATARI PAVASAL, S.A.
 
 

EXPEDIENTS TRAMITATS AMB DIPUTACIÓ DE VALENCIA

L’ Ajuntament de Ròtova ha gestionat al llarg del primer trimestre de 2015 els expedients administratius de tramitació d’ajudes que es relacionen a continuació; gran part de les actuacions dutes a terme pels ajuntaments responen a la convocatòria d’ajudes que les diferents Administracions trauen amb la finalitat de dur a terme projectes d’actuacions molt concrets. Per això a vegades pot resultar cridaner que s’actue en determinades àrees i no en altres, que es realitzen contractacions de personal en perfils molt concrets, o que es realitzen obres o subministres que a priori, poden no ser percebuts com a prioritaris. La raó és que les actuacions i/o projectes, han de ajustar-se a bases que estableixen de forma molt clara i rigorosa quins son les despeses subvencionables que després s’han de justificar per a rebre les ajudes que les financen. La bona gestió d’estos expedients permeteixen realitzar moltes actuacions de manteniment i millora sense cap cost addicional per a la població de Ròtova.

 Al primer trimestre de l’any, s’han gestionat entre altres,  els següents expedients: 

 • Petició conveni Porrat de Sant Macià 2015:

Com ja es va fer a l’any 2014, l’Ajuntament ha sol·licitat la firma d’un conveni de col·laboració amb l’àrea de turisme de la Diputació de València, amb l’objectiu de finançar els costos de la festa amb més promoció turística de Ròtova. L’expedient, que es tramita des de l’àrea de cultura, ascendeix a 15.000€. 

 • Petició conveni despeses de funcionament Tourist Info:

S’està tramitant un conveni amb la Diputació de València, que cobrirà part de les despeses de manteniment generats pel funcionament de l’Oficina de Turisme. La quantia del conveni és de 5.000€. 

 • PIPJ:

La Diputació de València ha convocat ajudes per a l’Adquisició d’equipament en parcs i jardins municipals. La quantia de la memòria presentada per l’Ajuntament de Ròtova ascendeix a 9.750€, ha segut realitzada pels tècnics municipals baix la supervisió d’Alcaldia, i en ella s’inclou diferents tipus d’equipament destinat a les àrees verdes del poble, per a ús comunitari, com aparells biosaludables per a la pràctica esportiva a l’aire lliure per a la seua ubicació en la Plaça de dins i zona verda del camp de futbet del polígon. 

 • PAMU:

Dins la Convocatòria del Pla d’Adquisició de Mobiliari Urbà, de la Diputació de València, s’ha presentat una memòria per import de 9.750€. Entre l’equipament que es contempla adquirir hi ha jardineres de fundició i pilons, deceleradors de velocitat per als carrers del polígon (reductors de velocitat), espills exteriors per a la circulació, senyalització de trànsit i de carrer.

 

 • Dins l’àrea de Benestar Social, la Diputació ha convocat el PROGRAMA PROVINCIAL D’ACTIVITATS PREVENTIVES, que permet els Ajuntaments sol·licitar activitats de divulgació per tal de fomentar la prevenció de conductes de risc; aquest programa engloba diferents línies d’actuació, des de prevenció de drogodependències i alcoholisme entre els joves, fins el mobbing escolar, la intel·ligència emocional i l’educació en l’ús de les noves tecnologies. Dins d’aquesta varietat de temes, l’Ajuntament de Ròtova ha optat per sol·licitar sessions formatives i tallers relacionats per a famílies i joves, en matèria de noves tecnologies (Internet i xarxes socials) i la seua repercussió a l’àmbit del desenvolupament dels joves i gestió parental.

Una vegada confirmades per part de la Diputació de València es gestionarà la data més idònia per a la seua programació, prèvia consulta amb el Centre Escolar i l’AMPA. 

 • Petició d’activitats per a Majors i Dones.

Al mes de febrer es van tramitar la petició d’activitats que dins d’una oferta tancada, la Diputació posa a l’abast de les Associacions de Jubilats i Dones, mitjançant l’Ajuntament. Les activitats sol·licitades per part d’ambdues entitats, amb l’assessorament municipal han sigut:

- Per a majors: Exercicis per a Potenciar la Memòria/ Higiene postural.

- Per a dones: Educació per a la Salud Psicològica/ Los Tipos de Juegos-Agresividad y Violencia Infantil.   

 • Dins l’àrea de Benestar Social, la Diputació de València convoca una campanya anual de prevenció i foment de la salut, dins la qual s’estableixen una sèrie d’actuacions subvencionables molt concretes, a les quals poden acollir-se els Ajuntaments. En Ròtova als últims anys es prioritza la realització de campanyes de desratització, desinsectació i desinfecció d’edificis municipals i clavegueram. Aquesta convocatòria permet sufragar els costos de al contractació d’aquests servicis amb l’empresa CTL, per import de 1.485€, que és el 74% del cost total del projecte (l’Ajuntament aporta la diferència). 
 • Retrobem -Escola d’Educands:

L’Ajuntament de Ròtova gestiona l’expedient d’ajudes per a escoles de Música que convoca la Diputació de València. La quantia d’estes ajudes ve definida per l’alumnat matriculat al Centre Docent. En el cas de Ròtova, per estar dins la ràtio de 31 a 60 alumnes, ens correspon una subvenció de 1.750€, que es destina a finançar les despeses de contractació de professorat. 

 • Adquisició de LEDS per a edificis d’interior municipals:

L’Ajuntament de Ròtova ha sigut beneficiari d’una ajuda per part de la Diputació de València, per a l’adquisició de bombetes LEDS de baix consum. La convocatòria va eixir publicada l’any 2.014, però s’està executant en 2.015, ja que forma part d’un pla bianual. Segons la ràtio poblacional la Diputació concedeix una ajuda de 16.000€ per a un projecte global que ha de ser de 20.000€, per tant obliga a assumir part del finançament als ajuntaments (4.000€).

Els servicis tècnics municipals van fer un estudi d’estalvi energètic que ratificava d’idoneïtat de la inversió en el subministrament, i es va tramitar la corresponent petició a la Diputació de València. Per la quantia del projecte la llei de Contractes no exigeix expedient de contractació específic, però a efectes de major transparència, l’Alcaldia va demanar als tècnics municipals informe-proposta amb el proveïdor recomanat, sent adjudicat a Juan Alberto Llorca. En breu començaran els treballs de substitució d’elements lumínics tant a les oficines municipals com a la resta d’edificis públics, amb l’estalvi econòmic que comportarà per a les arques municipals, i que sens dubte tindrà la seua repercussió econòmica positiva al futur, sobretot en el que respecta a la reducció de gasto corrent. 

 • Adquisició equipament, material i instal·lacions esportives:

El 31 de març va finalitzar el termini de presentació de sol·licitud d’ajudes convocades per la Diputació de València per a equipament esportiu. La subvenció ascendeix a 10.000€ i en la memòria presentada s’ha inclòs diferent equipament com ara: cistelles de basket, porteries, espalderes, bancs per a lumbars, etc. 

 • Àrea de Joventut i Esports:

La Diputació de València convoca diferents ajudes en aquestes àrees d’actuació:

 • Programes esportius municipals: es tracta d’una ajuda que cobreix les despeses derivades de projectes esportius municipals. Dins la memòria presentada per l’Ajuntament de Ròtova, s’inclou la realització de la Cursa Popular, els diferents campionats esportius a la temporada estival (ping-pong, natació aquagym,...) i altres activitats de caràcter anual, dels quals es deriven despeses per a la compra de trofeus, organització...
 • Programes Municipals de Joventut: en data 30/03 s’ha presentat el projecte de l’Ajuntament de Ròtova per a la realització del campament juvenil que s’organitza tots els anys al mes d’agost. Encara que hi ha que concretar alguns aspectes encara, com el destí, s’han inclòs les despeses de material, desplaçament, reserves, etc... en una sol·licitud valorada en 3.800€.
 • Clubs i Entitats Esportives: Des de l’Ajuntament també gestionem la petició del Club Esportiu Ròtova, per acollir-se a les ajudes que convoca la Diputació per als Clubs. Gràcies a aquesta gestió, el CER rep cada any una ajuda econòmica que contribueix a sufragar les despeses de funcionament, equipament i material al llarg de la temporada. 
 • Subministre d’ordinadors:

A finals de 2.014, la Diputació de València va traure les bases per a que els Ajuntaments pogueren sol·licitar ordinadors per a renovar l’equipament informàtic. A Ròtova es  va adjudicar segons la ràtio d’habitants 4 ordinadors, que van ser servits i instal·lats al mes de gener a les oficines municipals. 

 • Pla d’Ajardinament:

En data 7 d’abril s’ha presentat la sol·licitud d’ajudes per a treballs de manteniment de zones verdes municipals. Segons les bases de la convocatòria ens correspon un màxim de 3.000€, que es justificarà amb la presentació de els factures dels treballs realitzats, que solen ser de poda i neteja de l’arbolat i palmeres.

 

 

DIA DE L'ARBRE 2015

Divendres 30 de gener, l'Aulari Verge de la Salut va realitzar una plantació amb els seus alumnes, amb motiu de la celebració del Dia de l'Arbre. L'activitat que compta amb la col·laboració del Centre Excursionista de Ròtova i els servicis municipals de l'Ajuntament de Ròtova, es realitza gràcies a la concessió d'arbres per part de la Conselleria, tramitada per l'Ajuntament de Ròtova.

SALARI JOVE 2014

L'Ajuntament contracta gràcies a la concessió d'ajudes de la Conselleria SALARI JOVE 2014, a dos jóvens del municipi. Els contractes es van iniciar el passat 19 de desembre i es prolongaran fins al 30 de juny de 2015. L'ajuda concedida per a la contractació ascendix a 11.348’40 €. Els perfils seleccionats corresponen estrictament als requisits que marquen les bases de la convocatòria als ajuntaments per a poder contractar; en esta ocasió segons els llistats facilitats pel SERVEF, s'ha contractat a dos jóvens desempleades amb la titulació de Tècnic medio d'ajuda a domicili i Tècnic medio d'auxiliar de jardineria.

Diputació de València

La Diputació de València ha publicat en el BOP de data 26 de gener de 2015 la convocatòria d'ajudes per als municipis de la província. L'Ajuntament de Ròtova presentarà els projectes corresponents per a optar a les subvencions següents:

-Bases per a la concessió de subvencions a ajuntaments fins a 20.000 habitants per a la realització d'activitats durant les festes populars.

-Bases per a la concessió de subvencions per a la promoció i realització d'activitats culturals en ajuntaments fins a 20.000 habitants.

-Bases concessió de subvencions per a Ajuntaments de fins a 100.000 habitants per a la compra d'equipaments per a centres culturals.

-Bases concessió de subvencions per a l'adquisició de mobiliari urbà.

-Bases concessió de subvencions a la inversió en parcs i jardins.