Edicte BOP
Descargar Pdf   
Plec de condicions tècniques Xiringuito 2016
Descargar Pdf   
Plec Condicions Xiringuito Piscina 2016
Descargar Pdf   
Resolució adjudicació Xiringuito

RESOLUCIÓ 117/2016 CONTRACTACIÓ XIRINGUITO POLIESPORTIU MUNICIPAL

Ací pots descarregar el pdf. amb la resolució de la adjudicació provisional del Xiringuito del poliesportiu municipal.

Descargar Pdf   
Arrendament Local Nave Usos Múltiples

 

EXPEDIENTE: 1/2016 CONTRATACIÓN

ARRENDAMIENTO LOCAL NAVE USOS MULTIPLES

 

 

ANUNCIO EN EL PERFIL DE CONTRATANTE y TABLON EDICTOS MUNICIPAL

 

De conformidad con la resolución de fecha 9 de mayo de 2016, número 87, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento de adjudicación, conforme a los siguientes datos:

 

1. Entidad adjudicadora

.

a) Organismo: Ayuntamiento Rótova. Alcaldía

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

 

2. Objeto del contrato.

 

Arrendamiento del siguiente bien inmueble:

 

LOCAL NAVE USOS MÚLTIMPLES

 

3. Tramitación y procedimiento:

 

a) Tramitación: ordinaria

b)  Adjudicación directa

 

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 720.-€ anuales

 

5. Garantía provisional: No se exige

 

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Rótova

b) Domicilio: Mayor, 2

c) Localidad y código postal:46725

d) Teléfono:962957011

e) Telefax: 962957009

 

7. Presentación de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación:10 DIAS DESDE PUBLICACIÓN ANUNCIO

b) Documentación a presentar: se indican el en pliego

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Rótova.

 

8. Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los Pliegos: Ayuntamiento de Rótova.

 

En Rótova a 9 de mayo de 2016

El Alcalde,

 

 

Antonio García Serra.

Descargar Pdf   
SERVEI D'ARREPLEGA I TRANSPORT DEL FEM

Servei Arreplega i Transport de Fem

Plec de Condicions

Descargar Pdf   
SERVEI D'ARREPLEGA I TRANSPORT DEL FEM

Servei Arreplega i Transport de Fem

Plec prescripcions tècniques

Descargar Pdf   
SERVEI D'ARREPLEGA I TRANSPORT DEL FEM

Serveu Arreplega i Transport Fem

Projecte Explotació

1. Localització de contenidors

Descargar Pdf   
EXPLOTACIÓ DEL KIOSC POL·LÍGON LES MASES I MANTENIMENT PISTES DE PÀDEL I INSTAL·LACIONS DEPORTIVES ANNEXES

ANUNCI

EXPLOTACIÓ DEL KIOSC POL•LÍGON LES MASES I MANTENIMENT SERVEI PISTES DE PADEL I INSTAL•LACIONS DEPORTIVES ANNEXES

L’Ajuntament Ple, en sessió del dia 9 de novembre de 2015, ha acordat:

“PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat de la explotació del kiosc situat al pol•lígon les Mases i el manteniment i servei de les pistes de pàdel de Ròtova

SEGON. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir el contracte per procediment negociat sense publicitat, així com el plec de condicions técniques.

TERCER. Sol•licitar ofertes, si es possible almenys, a tres empreses per l’òrgan de contractació. No obstant això, que es publique en el tauler d’edictes de l’ajuntament i al perfil del contractant de la pàgina web municipal, concedint un termini de 10 dies per a presentar ofertes.”


Per tant, en compliment del que s’ha acordat per l’Ajuntament Ple i del que disposen el Plec de Clàusules Administratives Particulars, s’obri el termini per a presentar propostes (pliques). Les propostes es podran presentar fins al dia 23 de novembre de 2015 en el registre general d’entrada de l’ajuntament aportant els documents que s’estableixen al plec de clàusules administratives i que s’adjunten en document annex a este anunci .


L’obertura de les ofertes tindrà lloc a les dependències de l’Ajuntament el divendres dia 27 de novembre a les 10 hores.

Ròtova, 10 de novembre de 2015.
L’Alcalde
Antonio García Serra

(PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES AL PDF ADJUNT)

Descargar Pdf   
EL PERFIL DEL CONTRACTANT

En el perfil del contractant trobareu informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions provisionals i les definitives. També trobareu els plecs de les clàusules administratives particulars dels contractes que tramita l'Ajuntament de Ròtova.

El perfil del contractant és el mitjà de difusió de les licitacions municipals de contractes d'obres de valor estimat superior a 200.000 euros, i de la resta de contractes municipals superiors a 60.000 euros. Així mateix, és un mitjà de difusió pública de les adjudicacions d'obres de valor estimat superior a 50.000 euros i per a la resta de contractes superiors a 18.000 euros.

Les persones interessades a participar o conèixer l'activitat contractual municipal trobaren en el perfil del contractant els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques, i informació essencial sobre el procediment concret, a més dels terminis de presentació.

LICITACIONS EN TRÀMIT
- Adjudicació provissional expedient llicència taxi. Abril 2015.
Descargar Pdf   
- Expedient Contractació Obres Pàdel (Conveni Diputació de València 2014)

Enllaç expedient obres pàdel

- Resolució 183/2014 aprovació expedient contractació i plec de clàusules administratives per a l'adjudicació de l'obra.

Descargar Pdf   

- Projecte tècnic: CONSTRUCCIÓN DE DOS PISTAS DE PÁDEL, VESTUARIOS Y SERVICIOS DE COMIDA Y BEBIDA PARA EL ÁREA DEPORTIVA CON SUS CORRESPONDIENTES EQUIPAMIENTOS.

Descargar Pdf   
-Expedient 5/2013 Construcció ADL, Centre de formació 2ª fase DL 1/2009 de febrer de 2009 (subvenció PIP)

- Anunci: Adjudicació definitiva Construcció ADL, Centre de formació 2ª fase DL 1/2009 de febrer de 2009 (subvenció PIP).

Descargar Pdf   
-Expedient 4/2013 Obres Escoleta Infantil

-Anunci: Construcció i equipament escoleta infantil (Subvenció Generalitat - Plan Educa )

 

Descargar Pdf   

-Plec de condicions: Construcció i equipament escoleta infantil (Subvenció Generalitat - Plan Educa )

Descargar Pdf   

- Adjudicació definitiva

Descargar Pdf   
- Expedient 1/2013: lloguer vivenda C/ Major nº 29

Anunci sobre procediment per a l'arrendament bé immoble: c/ Major, 29 planta baixa.

Descargar Pdf   
- Expedient 2/2013: Lloguer vivenda C/ Major, nº 29-1

Anunci sobre procediment per a l'arrendament bé immoble: c/ Major, 29 -1

-Expedient 3/2013: concessió i explotació del xiringuito del poliesportiu municipal

Plec de claùsules administratives. Expedient 3/2013: concessió i explotació del xiringuito del poliesportiu municipal

Descargar Pdf   

Edicte. Expedient 3/2013: concessió i explotació del xiringuito del poliesportiu municipal.

Descargar Pdf   

Plec de condicions tècniques. Expedient 3/2013: concessió i explotació del xiringuito del poliesportiu municipal.

Descargar Pdf