Ajuntament i administració »* Modificació ordenances fiscals per a 2014 i taxa documents administratius

* Modificació ordenances fiscals per a 2014 i taxa documents administratius

 Link a la ordenanza en el BOP

 

ORDENANCES FISCALS
* Ordenança fiscal reguladora de la taxa per instal·lació de parades de venda no sedentària en el mercat.

Enllaç publicació BOP 29/07/2006

 

Descargar Pdf   
* Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

Link al BOP

Descargar Pdf   
* Ordenança fiscal reguladora de la taxa per atorgament de llicències municipals d'ocupació.
Descargar Pdf   
* Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de servicis d'EPA, culturals i educatius de l'Ajuntament de Ròtova.
Descargar Pdf   
* Ordenança fiscal reguladora de l'impost de circulació de vehicles de tracció mecànica
Descargar Pdf   
* Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre increment del valor de terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
Descargar Pdf   
* Ordenança reguladora de la taxa per ocupació de terrenys dús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

Publicació definitiva en BOP

https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000003800000063434b308f000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf 

Descargar Pdf   
* Ordenança fiscal reguladora del preu públic per l'ús del camp de futbol.
Descargar Pdf   
ORDENANCES NO FISCALS
* Reglament Regulador d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de Ròtova
Descargar Pdf   
* Ordenança reguladora de la Declaració Responsable per a l'execució d'obres


L'Ajuntament Ple ha aprovat l'ordenança reguladora de la Declaració Responsable per a l'execució d'obres.
L'objecte de l'ordenança és regular els requisits i condicions que permeten l'execució d'obres de mera reforma interior i exterior d'edificis, construccions o instal•lacions, per mitjà d'una declaració responsable substitutiva parcialment de la tradicional llicència d'obra menor.
Amb l'aprovació d'este reglament es desenrotlla la Disposició addicional desena de la Llei Urbanística Valenciana 16/2005, introduïda per Llei 12/10 de 21 de juliol de la Generalitat Valenciana, de mesures Urgents per a agilitzar l'Exercici d'Activitats Productives i la creació d'Ocupació
L'ordenança arreplega el document i els requisits que han d'aportar els ciutadans per a l'execució de les obres que pretenga executar.

Vore publicació definitiva al següent enllaç:

https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=2484688&miIdioma=C

Descargar Pdf   
Ordenanca reguladora de l'arreplegada de residus

Ordenança reguladora de l’arreplegada de residus (no fiscal)

Aprovació definitiva. Publicació al BOP de data 19/11/2013.

L'Ajuntament Ple ha aprovat l'ordenança reguladora de l'arreplega de residus que té com a objecte la regulació, en l'àmbit de les competències de l'Ajuntament de Ròtova de totes aquelles conductes i activitats dirigides al depòsit i arreplega de residus municipals a fi d'aconseguir el millor resultat ambiental global, mitigant els impactes adversos sobre la salut humana i el medi ambient.


Amb l'aprovació de l'ordenança, l'Ajuntament de Ròtova exercix les seues competències municipals, desenrotlla la legislació estatal i autonòmica en matèria de residus i de règim local, devent en tot moment interpretar-se i aplicar-se d'acord amb la legislació vigent.

Després de l'aprovació de la Llei de Residus i Sols Contaminats de l'Estat Espanyol, s'imposa l'obligació de regular com a servici obligatori que és l'arreplegada, el transport i el tractament dels residus domèstics generats en les llars, comerços i servicis a través del seu ordenança municipal. I així ho ha fet l'Ajuntament.

Vore publicació definitiva al següent enllaç:

 https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=2484690&miIdioma=C 

 

 * Ordenança reguladora de les normes bàsiques per a la convivència ciutadana i govern del municipi

Amb la finalitat de facilitar i fomentar la convivència ciutadana entre les persones residents en el municipi, el Ple de la corporació va aprovar en data 6 de maig, la modificació de l'ordenança reguladora de les normes bàsiques per a la convivència ciutadana i bon govern.
La modificació fa referència en concret a la prohibició d'estendre la roba en façanes o balcons exteriors de les vivendes i a la brutícia generada pels excrements dels animals en la via pública i entrarà en vigor a partir de la seua publicació al BOP.

Descargar Pdf   
* Ordenança reguladora energia elèctrica i fotovoltàica
Descargar Pdf   
* Reglament regulador Escoleta Infantil Municipal
Descargar Pdf   
* Ordenança reguladora registre electrònic
Descargar Pdf   
* Ordenança reguladora de la reserva de places d'aparcament i vehicles de minusvàlids amb certificat de grau de discapacitat.


Descargar Pdf   
* Ordenança reguladora protecció d'arbres d'interés local
Descargar Pdf   
* Ordenança reguladora d'animals potencialment perillosos
Descargar Pdf   
* Ordenança reguladora control d'accés zones peatonals
Descargar Pdf