Consell Agrari Local »El Consell Agrari

El Consell Agrari

El Consell Agrari Local de Ròtova és un òrgan col·legiat que es reuneix periòdicament amb l'objectiu de proposar, debatre i solucionar qüestions relatives al camp i  d'interés per als agricultors.

 

El Consell Agrari Local el formen està format per:

- D. Antonio García Serra (Alcalde).

- D. Pere Mascarell Camarena,(President del Consell i representant d'AVA).

- Dª Nahiana Suñé (Compromís per Ròtova).

- D. Gerard Cardona (representant Pou Rambleta).

- D. Juan Faus Tavallo (representant Pou Balançat).

- Dª. Inmaculada Faus Soler (representant Pou Les Planes).

- Dª Carmen García (tècnica agrícola municipal).

 

 

Notícies d'interés Consell Agrari Local

Reunió Consell Agrari

L'última reunió del Consell Agrari Local es va realitzar dimarts 11 de març. Entre els temes més rellevants van estar les propostes de funiconament per a posar en marxa un Banc de Terres al qual l'Ajuntament actúe com a intermediari entre parts, per a posar en contacte a les persones que vullguen posar en lloguer les seues terres per a l'explotació agraria de persones interessades. 

Tambés es va parlar de les gestions realitzades per a posar un punt d'arreplegada d'envasos fitisanitàries, d'alt perill contaminant i el seu corresponent tractament; s'aconseguit gràcies a l'intermediació de l'Ajuntament de Ròtova amb l'empresa Joaquin Lerma, S.A que en breu es pose a disposició dels agricultors locals i de forma totalment gratuïta, un horari d'arreplegada d'envasos a la nau que té l'empresa al polígon de Ròtova. En breu es concretarà els dies i horaris dels quals es farà la corresponent publicitat.

El Consell també treballa per a organitzar cursos, xerrades i activitats relacionades amb el camp. El dia 8 de maig de 2014 està prevista la reaalització d'un curs per a la renovació de carnet de plaguicida a Ròtova. S'ampliarà informació en les pròximes setmanes.

Respecte al problema de la seguritat al camp, degut a la reincidència de robatoris, s'està treballant conjuntament amb les forces de seguretat i alcaldes i responsables dels pous de rec de la Vall del Vernissa per a proposar mesures disuàsories. Als pròxims mesos, s'aniran concretant les accions a dur a terme.

 

Les actes de les reunions es penjaran a la web per ala seua consulta una vegada aprovades per l'òrgan col·legiat.