Consell Agrari Local »campanya ceratitis capitata wied 2015

campanya ceratitis capitata wied 2015

Info agricultors:
Campanya ceratitis capitata wied 2015. Interessats, acudiu a les oficines municipals abans del 17 de setembre.

Més info al PDF adjunt.

Descargar Pdf   
Modificació periode de Cremes 2015

Resolució de 6 de maig de 2015 de la Direcció General de prevenció, Extinció d'Incendis i Emergències, sobre modificació de Periode de Cremes per a 2015:

"Primer. Reducció el període de cremes.
Ampliar el període en què no es podrà autoritzar, en els terrenys forestals, en els contigus o amb una proximitat menor de 500 metres, la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, canyissars o matolls, que passa a ser del 18 de maig fins al 30 de setembre.

Segon. Restricció d’accions o activitats arreplegades en els plans locals de cremes i autoritzacions.
Deixar en suspens, entre el 18 de maig i el 30 de juny, totes les accions o activitats arreplegades en els plans locals de cremes o en auto- ritzacions nominatives que contradiguen el que establix esta resolució, excepte les previstes en els plans locals de crema amb regulació espe- cial per al període comprés entre l’1 de juliol i el 30 de setembre, que es podran realitzar en el període de restricció de maig i en el mes de juny sempre que s’ajusten als requisits establits per la regulació especial citada."

Vore decret sencer al PDF adjunt.


 

 

Descargar Pdf