Cultura »Passat, present i futur del Cine Cervantes.

Passat, present i futur del Cine Cervantes.


El Cine Cervantes és una construcció de principis del segle XX que es va edificar en substitució d’un local anterior on es feien les projeccions de cine al municipi.
És tracta d'una edificació que, més enllà del valor històric o arquitectònic, té un valor sentimental per als veïns i veïnes de Ròtova, degut al fet d'haver sigut durant molts anys, l’edificació al qual es desenvolupaven totes les manifestacions culturals i artístiques del municipi.


El Cine Cervantes ha sigut de propietat particular fins que a l'any 2003, l'Ajuntament va proposar una iniciativa d'adquisició de diferents immobles, entre els quals es trobava el Cine. A més de fer de propietat pública un equipament tan emblemàtic per al poble, es contemplava una intervenció integral que dotara el municipi d'un complex cultural i administratiu que millorarà la dotació de servicis públics a disposició de la ciutadania.


Paral•lelament a la gestió de la compra dels immobles, l'Ajuntament va encarregar la redacció d'un avant projecte que fora la pedra d'inici de les futures adequacions per a usos culturals de les propietats adquirides.
Amb eixa voluntat, l'ajuntament va presentar públicament la seua iniciativa a l'any 2007, amb les expectatives d'emprendre les actuacions quan es comptarà amb el finançament necessari.


La crisi econòmica esdevinguda a partir de l'any 2008, va minvar les capacitats de totes lesAdministracions Públiques per a dur endavant els seus projectes de futur, i l'Ajuntament de Ròtova també es va vore afectat per esta circumstància, deixant en "stand by" un projecte de l'envergadura del complex cultural i administratiu Comtes de Ròtova, al qual s’incloïa la construcció de l'Auditori.

En eixos anys, l'estat de deteriorament del Cine va empijorar, i a l'any 2010 per motius de seguretat, l'Ajuntament va procedir al seu tancament.
Conscient de la necessitat d'habilitar espais per a la realització de les activitats culturals del poble i les associacions locals, l'Ajuntament va modificar els usos d'alguns espais en obres ja iniciades a fi de donar una solució a les demandes més urgents d'entitats com la banda de música, que reiteradament havia demanat un espai per als assajos i concerts. En eixa situació, la nau del polígon va ser receptora d'ajudes i subvencions destinades a la seua adequació com auditori, amb la finalitat d'accelerar la seua finalització i donar resposta a les necessitats més urgents.


Degut a les dificultats que han esdevingut per a ultimar les obres de la nau per causes alienes a la voluntat de l'Ajuntament (entre altres, la rescissió del contracte amb l'empresa adjudicatària), i encara que es continua treballant a la nau per a finalitzar les obres que posaran en ús un espai destinat a albergar assajos i altres activitats de les associacions locals, l'Ajuntament de Ròtova ha considerat l'opció d'actuar en un projecte d'obres que afecte exclusivament al Cine Cervantes, possibilitant la seua adequació sense el condicionament de dur a terme la globalitat del complex cultural Comtes de Ròtova, i adaptat a la realitat econòmica actual.


Esta proposta que s'entenia com a resposta conjunta i global de les necessitats del municipi i de les associacions i ciutadans del poble, es va fer pública per part de l'Ajuntament de Ròtova el passat mes de maig de 2013, anunciant que el destí de les ajudes del pla Provincial d’Obres i Serveis de la Diputació de València per a l’any 2014 es destinarien a la redacció del projecte (40.725 €).


Al mes de juliol ja han començat el treballs dels tècnics municipals i l’arquitecte per a iniciar el borrador del projecte del futur auditori.

Proposta d'actuacions municipals. El per què de les coses.

L'Ajuntament de Ròtova com a responsable de la gestió d'espais i serveis públics, es regeix a les seues actuacions pels principis de legalitat, igualtat i necessitat, prioritzant en cada cas les actuacions en tots els àmbits de la seua competència en funció dels recursos de que es disposen en cada moment.

Com sabeu, les fonts de finançament de l'Administració local, a més desl seus recursos propis derivats de la gestió dels tributs, provenen en gran part de les subvencions d'altres Administracions, ja siguen autonòmiques i/o estatals. En este context, moltes vegades les ajudes venen condicionades a la realització d'obres i/o servicis molt concrets i no poden destinar-se a altres, encara que siguen considerats més urgents o necessaris.

La gestió municipal en allò que respecta al Cine Cervantes, ha passat per diferent fases:

1. Inicialment, al estar considerat com a part d'una actuació integral (Complex cultural i adminsitratiu Comtes de Ròtova), no es va contemplar cap intervenció provisional al respecte d'obras de condicionament aïllades, tenint en compte que es preveia com a part d'un projecte global al qual es destinaria el finançament adequat i necessari per a la seua realització futura, conforme estava previst a l'avantprojecte encarregat pel Consistori. Això justifica que en un moment donat s'optara per prioritzar la seguretat davant el deteriorament del Cine, procedint al seu tancament.

2. Vist que la posada en marxa del projecte del Complex Cultural i administratiu Comtes de Ròtova es preveia a llarg termini, degut a les dimensions de les actuacions programades en ell, i donat que l'Ajuntament en funció d'altres ajudes concedides per a l'adeqüació d'altres espais municipals (Pla Camps, any 2010), ja havia iniciat la construcció de la nau al polígon, es planteja la reformulació del projecte de les obres de la nau. Esta modificació d'usos inclou l'habilitació d'un espai diàfan a la primera planta de la nau, que complira amb els requisitis bàsics per a donar servici d'aula d'assajos i auditori per a ús de la banda de música, de manera que pugueren destinar-se ajudes i subvencions existents que possibilitaren la finalització de les obres, donant resposta ràpida a les necessitats més urgents demandades per l'associació.

3. L'any 2012-2013 les obres de la nau es paralitzen degut a problemes derivats de l'empresa adjudicataria de les obres. Tras un llarg periode de gestions entre l'Ajuntament i l'empresa amb la finalitat de reprendre les actuacions i finalitzar el projecte, s'arriba finalment a un principi d'acord amb l'empresa adjudicatària de les obres que contempla la renúncia i rescisió del contracte i la possiblitat per part de l'Ajuntament de reprendre les actuacions a la nau que permetan la certificació de les obres ja fetes i la recepció de les ajudes compromeses per part de la Generalitat. Esta situació permet a l'Ajuntament confirmar davant la directiva de la banda que els espais habilitats a la primera planta donaran el servici que es demanda quant a la necessitat urgent d'un local d'assaajos i concerts.

4. En eixe context, l'Ajuntament no pot obviar la necessitat real de dotar al municipi de Ròtova d'un espai específic i adeqüat per a la realització de tot tipus d'activitats culturals ( no sols musicals), i atenent al valor sentimental del Cine Cervantes, es planteja la possibilitar d'actuar de forma exclusiva en ell, aïlladament del projecte de Complex cultural Comtes de Ròtova. Esta proposta, que compta amb l'informe favorable dels tècnics municipals, és a més recolzada per altres entitats associatives.


5. Atenent a les sol·licituds presentades per La Rotovense Musical al llarg dels últims anys demanant la cessió d'espais de propietat municipal per al seu ús, i més recentment la petició concreta realitzada sobre el Cine Cervantes, l'Ajuntament, després d'una valoració tècnica de la normativa que afecta a la cessió d'immobles públics i a la priorització de la gestió pública front a la privada, considera inconvenient per als interessos generals del municipi la cessió d'un espai com el Cine Cervantes; l'informe tècnic justificant la denegació de la petició de la Rotovense Musical, es planteja des de la perspectiva d'aunar interessos i arribar a consens, donat que l'Ajuntament com a entitat de gestió pública ha de garantir el servici públic dels bens de propietat municipal en igualtat de condicions d'accés a tots els ciutadan del municipi, incloint els interessos de totes les entitats associatives.

Informe de serveis jurídics sobre cessió d'immobles de propietat municipal

Atenent a la sol·licitud formulada per l'associació local La Rotovense Musical, demanant la cessió de l'immoble Cine Cervantes, de propietat municipal, el departament de Serveis jurídics de l'Ajuntament de Ròtova realitza un informe tècnic que podeu consultar al PDF adjunt.

Descargar Pdf   
Desestimació de la proposta de cessió del Cine Cervantes a la Rotovense Musical.

Atenent esl succesius escrits reiterant la sol·licitud de cessió del Cine Cervantes, l'Ajuntament realitza un informe tècnic justificat que es trasllada a La Rotovense musical com a resposta a la seua petició. este informe va ser exposat per part dels tècnics municipals davant els representants de la directiva de La Rotovense Musical, el passat mes de maig, amb la finalitat d'aconseguir traslladar la voluntat de l'Ajuntament de treballar conjuntament amb un objectius compartits en quant a les expectatives del Cine Cervantes, però defensant el paper de l'Administració Local com a garant dels servicis públics en igualtat d'accés a totes les entitats i ciutadan de Ròtova.

Podeu consultar la justificació de la denegació de la cessió del Cine Cervantes al següent PDF adjunt.

Descargar Pdf   
La postura de l'Ajuntament de Ròtova

La gestió municipal del Cine Cervantes de Ròtova


L’Ajuntament de Ròtova promourà les actuacions de recondicionament del Cine Cervantes donant prioritat a la gestió pública i de qualitat al servici de la ciutadania de Rótova en el seu conjunt.

Este ha sigut el plantejament d’inici de la posada en marxa del projecte de les obres de què serà el principal equipament cultural del municipi, una aposta arriscada de l’Ajuntament de Ròtova, que respon a la ferma creença que els espais públics han d’atendre a una gestió que garantisca l’accés, ús i gaudiment en igualtat de condicions a tots els ciutadans i entitats associatives del municipi.


Enfront d’este plantejament, el president de la Rotovense Musical, Carlos Peiró, va presentar dijous 11 de juliol en les dependències municipals una proposta de cessió i gestió a favor de l’associació a què representa, per a dur a terme la rehabilitació del Cine Cervantes com a Auditori, que sense una fonamentació econòmica justificada i basada més en bones intencions que en recursos de finançament real que garantisquen la seua viabilitat, planteja dur a terme una iniciativa que, a tenor del contingut que contempla, planteja dubtes raonables respecte al compliment d’objectius i que estos, en tot cas, s’estenguen més enllà del benefici particular de l’associació.


Ròtova és exemple de dinamització cultural gestionada des del sector públic, que ha permés la consolidació d’un departament de servicis culturals propi, amb personal de perfil tècnic que garantix continuïtat i diversificació en els projectes i programes culturals desenrotllats en els últims dotze anys; estos projectes basats en la promoció cultural de base, la creació de nous públics, la inclusió de gèneres i estils artístics tradicionals i innovadors i la dinamització de les activitats promogudes des de les associacions locals, ha convertit el departament de gestió cultural de Ròtova en un punt de trobada de propostes, assessorament, iniciatives i consensos, concebent la cultura com a font d’enriquiment global i conjunt de la societat de Ròtova, sense exclusions.


La iniciativa de l’Ajuntament de Ròtova d’actuar en la rehabilitació del Cine Cervantes com a equipament d’usos culturals es nodreix d’eixa mateixa filosofia de treball, en la que l’Administració, com a garant de servicis públics, pose els mitjans adequats (que són més que els que qualsevol associació del municipi pot disposar) per a dur a terme un projecte que atenga les demandes i necessitats del municipi, i del qual puguen beneficiar-se el conjunt dels ciutadans i associacions locals, sense excepcions i en igualtat de condicions.


L’actual directiva de la Rotovense Musical, amb qui l’Ajuntament ha mantingut reiterades reunions a fi d’acostar postures respecte de les actuacions en el Cine Cervantes, no acceptant la visió de l’Ajuntament a este respecte, planteja i proposa una alternativa, en la que tant l’adequació del Cine com els seus futurs usos passen per una gestió en exclusiva per part de l’associació, que demanda per a si la cessió de l’espai. Este plantejament va ser rebatut en l’última reunió mantinguda en el mes de maig, en la que un informe tècnic justificava tots els motius pels quals l’Ajuntament no podia accedir a la petició de la directiva de la banda d’obtindre la cessió d’un bé públic; en la reunió, l’ajuntament assumia les demandes i necessitats de la banda i posava solució a les mateixes comprometent-se a actuar per a dur a terme el recondicionament del Cine, però a instàncies de la iniciativa municipal, en el seu afany per vetlar per la gestió pública en aras de l’interés general.


Resulta sorprenent comprovar com els interessos particulars d’una associació es prioritzen davant de la possibilitat d’un enteniment amb l’Ajuntament que permeta no sols unir esforços en pro d’un objectiu i bé comú, com és dotar a Ròtova d’un equipament cultural com l’auditori del Cine Cervantes, sinó també treballar conjuntament per la promoció de la cultura en general i de la música en particular. A més, la directiva de la Rotovense Musical, en la documentació presentada en les oficines municipals el passat 11 de juliol, planteja una proposta de gestió cultural molt semblant encara que d’abast més limitat respecte a la que des de fa anys desenrotlla l’Ajuntament de Ròtova des del seu servici municipal de cultura, si bé a diferència d’esta, se centra bàsicament en la promoció de la música i incorpora el cobrament d’algunes activitats com a forma de finançament, segons es desprèn del dossier presentat.


Esta perspectiva no pot entendre’s més que per la priorització de les seues pròpies necessitats (sala d’assajos i auditori per a les seues actuacions), deixant a la resta d’associacions i ciutadans relegats a un segon pla, segons el plantejament de gestió de l’espai i les futures activitats que proposen desenrotllar en ell, i que l’Ajuntament de Ròtova com a representant i gestor dels interessos de la ciutadania de Ròtova, no pot admetre com a proposta. De fet, l’Ajuntament de Ròtova posa a disposició de la banda un espai com a seu de la banda per a assajos, despatxos i arxiu en les noves instal•lacions de la nau municipal del polígon, i contempla el Cine com un equipament cultural obert a totes les manifestacions i actes promoguts per l’Ajuntament i per la totalitat de les associacions del municipi, ja siguen concerts de la banda, presentacions literàries, jornades i seminaris, tallers formatius, teatre, dansa, cine, actes festers, …

 

 

L'opinió del poble de Ròtova.

Sabeu que el facebook de l'Ajuntament així com la Bústia Ciutadana, son ferramentes que permeten que mostreu les vostres opinions a este respecte o qualsevol altre d'interés municipal.