Ajuntament i administració »FACTURES ELECTRÒNIQUES

FACTURES ELECTRÒNIQUES

INFORMACIÓ ALS PROVEÏDORS

- NORMES DE FACTURACIÓ-


Amb motiu de l’entrada en vigor de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, els comuniquem el tràmits a seguir per a que les factures que s’emiteixquen a l’Ajuntament de Ròtova siguen vàlides:

1r. A partir del 15 de gener de 2015, les factures dirigides a l’Ajuntament de Ròtova, hauran de ser electròniques. Les factures de fins a 5.000 euros no tenen l’obligació de ser presentades electrònicament.

2n. Tots els proveïdors que hagen lliurat béns o prestat serveis a l’Administració
Pública podran expedir i remetre factura electrònica.

3r. l’Ajuntament de Ròtova, està adherit al Punt Central d’Entrada de Factures Electròniques del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, en aquest portal és on vostè por obtenir més informació, donar-se d’alta com a proveïdor, i enviar i consultar l’estat de les seues factures electròniques. La direcció és: http://face.gob.es Des d’aquest portal pot enviar la seua factura de forma telemàtica, estalviant costos d’impressió, enviament, desplaçament i temps de gestió entre altres, la qual cosa redundarà en un benefici per a tots.

4t. Si el seu sistema de facturació informàtic no permet emetre factures electròniques en el format “facturae 3.2 o 3.2.1 firmadas”, ha d’adaptar-lo. També en aquest portal té una aplicació gratuïta per poder confeccionar-les de forma electrònica, així com trobarà manuals d’ajuda en cas de necessitar-ho.

Entre les noves dades que vostè ha d’incorporar a la seua factura electrònica estan els codis DIR3. Aquests són els codis DIR3 de l’Ajuntament de Ròtova:
Oficina Comptable: L01462188
Òrgan Gestor: L01462188
Unitat Tramitadora: L01462188

5t. IMPORTANT: S’haurà d’adjuntar al fitxer XML, la factura en PDF.
A les pàgines www.face.gob.es i www.facturae.gob.es es port trobar tota la información necessària sobre la factura electrònica.