Ajuntament i administració »EXPEDIENTS TRAMITATS AMB DIPUTACIÓ DE VALENCIA

EXPEDIENTS TRAMITATS AMB DIPUTACIÓ DE VALENCIA

L’ Ajuntament de Ròtova ha gestionat al llarg del primer trimestre de 2015 els expedients administratius de tramitació d’ajudes que es relacionen a continuació; gran part de les actuacions dutes a terme pels ajuntaments responen a la convocatòria d’ajudes que les diferents Administracions trauen amb la finalitat de dur a terme projectes d’actuacions molt concrets. Per això a vegades pot resultar cridaner que s’actue en determinades àrees i no en altres, que es realitzen contractacions de personal en perfils molt concrets, o que es realitzen obres o subministres que a priori, poden no ser percebuts com a prioritaris. La raó és que les actuacions i/o projectes, han de ajustar-se a bases que estableixen de forma molt clara i rigorosa quins son les despeses subvencionables que després s’han de justificar per a rebre les ajudes que les financen. La bona gestió d’estos expedients permeteixen realitzar moltes actuacions de manteniment i millora sense cap cost addicional per a la població de Ròtova.

 Al primer trimestre de l’any, s’han gestionat entre altres,  els següents expedients: 

 • Petició conveni Porrat de Sant Macià 2015:

Com ja es va fer a l’any 2014, l’Ajuntament ha sol·licitat la firma d’un conveni de col·laboració amb l’àrea de turisme de la Diputació de València, amb l’objectiu de finançar els costos de la festa amb més promoció turística de Ròtova. L’expedient, que es tramita des de l’àrea de cultura, ascendeix a 15.000€. 

 • Petició conveni despeses de funcionament Tourist Info:

S’està tramitant un conveni amb la Diputació de València, que cobrirà part de les despeses de manteniment generats pel funcionament de l’Oficina de Turisme. La quantia del conveni és de 5.000€. 

 • PIPJ:

La Diputació de València ha convocat ajudes per a l’Adquisició d’equipament en parcs i jardins municipals. La quantia de la memòria presentada per l’Ajuntament de Ròtova ascendeix a 9.750€, ha segut realitzada pels tècnics municipals baix la supervisió d’Alcaldia, i en ella s’inclou diferents tipus d’equipament destinat a les àrees verdes del poble, per a ús comunitari, com aparells biosaludables per a la pràctica esportiva a l’aire lliure per a la seua ubicació en la Plaça de dins i zona verda del camp de futbet del polígon. 

 • PAMU:

Dins la Convocatòria del Pla d’Adquisició de Mobiliari Urbà, de la Diputació de València, s’ha presentat una memòria per import de 9.750€. Entre l’equipament que es contempla adquirir hi ha jardineres de fundició i pilons, deceleradors de velocitat per als carrers del polígon (reductors de velocitat), espills exteriors per a la circulació, senyalització de trànsit i de carrer.

 

 • Dins l’àrea de Benestar Social, la Diputació ha convocat el PROGRAMA PROVINCIAL D’ACTIVITATS PREVENTIVES, que permet els Ajuntaments sol·licitar activitats de divulgació per tal de fomentar la prevenció de conductes de risc; aquest programa engloba diferents línies d’actuació, des de prevenció de drogodependències i alcoholisme entre els joves, fins el mobbing escolar, la intel·ligència emocional i l’educació en l’ús de les noves tecnologies. Dins d’aquesta varietat de temes, l’Ajuntament de Ròtova ha optat per sol·licitar sessions formatives i tallers relacionats per a famílies i joves, en matèria de noves tecnologies (Internet i xarxes socials) i la seua repercussió a l’àmbit del desenvolupament dels joves i gestió parental.

Una vegada confirmades per part de la Diputació de València es gestionarà la data més idònia per a la seua programació, prèvia consulta amb el Centre Escolar i l’AMPA. 

 • Petició d’activitats per a Majors i Dones.

Al mes de febrer es van tramitar la petició d’activitats que dins d’una oferta tancada, la Diputació posa a l’abast de les Associacions de Jubilats i Dones, mitjançant l’Ajuntament. Les activitats sol·licitades per part d’ambdues entitats, amb l’assessorament municipal han sigut:

- Per a majors: Exercicis per a Potenciar la Memòria/ Higiene postural.

- Per a dones: Educació per a la Salud Psicològica/ Los Tipos de Juegos-Agresividad y Violencia Infantil.   

 • Dins l’àrea de Benestar Social, la Diputació de València convoca una campanya anual de prevenció i foment de la salut, dins la qual s’estableixen una sèrie d’actuacions subvencionables molt concretes, a les quals poden acollir-se els Ajuntaments. En Ròtova als últims anys es prioritza la realització de campanyes de desratització, desinsectació i desinfecció d’edificis municipals i clavegueram. Aquesta convocatòria permet sufragar els costos de al contractació d’aquests servicis amb l’empresa CTL, per import de 1.485€, que és el 74% del cost total del projecte (l’Ajuntament aporta la diferència). 
 • Retrobem -Escola d’Educands:

L’Ajuntament de Ròtova gestiona l’expedient d’ajudes per a escoles de Música que convoca la Diputació de València. La quantia d’estes ajudes ve definida per l’alumnat matriculat al Centre Docent. En el cas de Ròtova, per estar dins la ràtio de 31 a 60 alumnes, ens correspon una subvenció de 1.750€, que es destina a finançar les despeses de contractació de professorat. 

 • Adquisició de LEDS per a edificis d’interior municipals:

L’Ajuntament de Ròtova ha sigut beneficiari d’una ajuda per part de la Diputació de València, per a l’adquisició de bombetes LEDS de baix consum. La convocatòria va eixir publicada l’any 2.014, però s’està executant en 2.015, ja que forma part d’un pla bianual. Segons la ràtio poblacional la Diputació concedeix una ajuda de 16.000€ per a un projecte global que ha de ser de 20.000€, per tant obliga a assumir part del finançament als ajuntaments (4.000€).

Els servicis tècnics municipals van fer un estudi d’estalvi energètic que ratificava d’idoneïtat de la inversió en el subministrament, i es va tramitar la corresponent petició a la Diputació de València. Per la quantia del projecte la llei de Contractes no exigeix expedient de contractació específic, però a efectes de major transparència, l’Alcaldia va demanar als tècnics municipals informe-proposta amb el proveïdor recomanat, sent adjudicat a Juan Alberto Llorca. En breu començaran els treballs de substitució d’elements lumínics tant a les oficines municipals com a la resta d’edificis públics, amb l’estalvi econòmic que comportarà per a les arques municipals, i que sens dubte tindrà la seua repercussió econòmica positiva al futur, sobretot en el que respecta a la reducció de gasto corrent. 

 • Adquisició equipament, material i instal·lacions esportives:

El 31 de març va finalitzar el termini de presentació de sol·licitud d’ajudes convocades per la Diputació de València per a equipament esportiu. La subvenció ascendeix a 10.000€ i en la memòria presentada s’ha inclòs diferent equipament com ara: cistelles de basket, porteries, espalderes, bancs per a lumbars, etc. 

 • Àrea de Joventut i Esports:

La Diputació de València convoca diferents ajudes en aquestes àrees d’actuació:

 • Programes esportius municipals: es tracta d’una ajuda que cobreix les despeses derivades de projectes esportius municipals. Dins la memòria presentada per l’Ajuntament de Ròtova, s’inclou la realització de la Cursa Popular, els diferents campionats esportius a la temporada estival (ping-pong, natació aquagym,...) i altres activitats de caràcter anual, dels quals es deriven despeses per a la compra de trofeus, organització...
 • Programes Municipals de Joventut: en data 30/03 s’ha presentat el projecte de l’Ajuntament de Ròtova per a la realització del campament juvenil que s’organitza tots els anys al mes d’agost. Encara que hi ha que concretar alguns aspectes encara, com el destí, s’han inclòs les despeses de material, desplaçament, reserves, etc... en una sol·licitud valorada en 3.800€.
 • Clubs i Entitats Esportives: Des de l’Ajuntament també gestionem la petició del Club Esportiu Ròtova, per acollir-se a les ajudes que convoca la Diputació per als Clubs. Gràcies a aquesta gestió, el CER rep cada any una ajuda econòmica que contribueix a sufragar les despeses de funcionament, equipament i material al llarg de la temporada. 
 • Subministre d’ordinadors:

A finals de 2.014, la Diputació de València va traure les bases per a que els Ajuntaments pogueren sol·licitar ordinadors per a renovar l’equipament informàtic. A Ròtova es  va adjudicar segons la ràtio d’habitants 4 ordinadors, que van ser servits i instal·lats al mes de gener a les oficines municipals. 

 • Pla d’Ajardinament:

En data 7 d’abril s’ha presentat la sol·licitud d’ajudes per a treballs de manteniment de zones verdes municipals. Segons les bases de la convocatòria ens correspon un màxim de 3.000€, que es justificarà amb la presentació de els factures dels treballs realitzats, que solen ser de poda i neteja de l’arbolat i palmeres.