Festes 2016 »Sol·licitud muntatge de puesto al Porrat i Fira atraccions Porrat 2015

Sol·licitud muntatge de puesto al Porrat i Fira atraccions Porrat 2015

SOL·LICITUD MUNTATGE DE PUESTO DE VENDA AMBULANT AL PORRAT 2015

Per a sol•licitar una parada en la zona de venda del Porrat de Sant Macià 2015, ha d'omplir la instància (que s'adjunta en PDF) i presentar-la junt amb la documentació que es detalla en ella, abans de l'11 de febrer de 2015, en les oficines municipals de l'Ajuntament de Rótova, via fax (962957009) , correu electrònic (registregeneral@rotova.es) o ordinari (C/ Major, 2, 46725 - Ròtova (València).


En el cas que la sol•licitud estiga errònia o incompleta, rebrà escrit per part de l'Ajuntament, instant-li a l'esmena de la seua sol•licitud, no podent optar al repartiment de parades fins que siga completada o corregida per part de l'interessat.

De no rebre resposta a la seua sol•licitud, s'entendrà correcta i acceptada per l'Ajuntament de Ròtova, de la qual es traslladarà al sr. Juan Vayá perquè es procedisca a assignar l'espai per al muntatge de la parada d'acord amb els criteris establits com a persona delegada per l'Ajuntament de Ròtova per a tal fi.

És requisit imprescindible la personació de l’interessat el dia 11 de febrer de 2015 per al repartiment de parades; de no poder assistir eixe dia, es realitzarà una segona distribució amb els espais lliures el dia 18 de febrer de 2015.

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el repartiment de parades, pot contactar amb Juan Vayá, telèfon 676472509.Descargar Pdf