Ajuntament i administració »* Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

* Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

Link al BOPDescargar Pdf